نمایشگاهها

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

تاریخ برگزاری : 1399/11/19 لغایت 1399/11/22 مهلت ثبت نام : 1399/04/29 لغایت 1399/11/18

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

تاریخ برگزاری : 1399/11/11 لغایت 1399/11/14 مهلت ثبت نام : 1399/05/01 لغایت 1399/11/10

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو

تاریخ برگزاری : 1400/08/16 لغایت 1400/08/19 مهلت ثبت نام : 1400/05/16 لغایت 1400/07/30

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت

تاریخ برگزاری : 1400/07/18 لغایت 1400/07/21 مهلت ثبت نام : 1400/04/20 لغایت 1400/06/31

نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چندرسانه ای و تجهیزات وابسته

تاریخ برگزاری : 1397/12/10 لغایت 1397/12/13 مهلت ثبت نام : 1397/08/29 لغایت 1397/11/29

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت- مهر ماه 1398

تاریخ برگزاری : 1398/07/18 لغایت 1398/07/21 مهلت ثبت نام : 1398/02/28 لغایت 1398/05/31

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو – آبان ماه 1398

تاریخ برگزاری : 1398/08/18 لغایت 1398/08/21 مهلت ثبت نام : 1398/02/07 لغایت 1398/04/31