نمایشگاهها

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت - مهرماه 1396

تاریخ برگزاری : 1396/07/14 لغایت 1396/07/17 مهلت ثبت نام : 1396/03/01 لغایت 1396/04/25

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو - آبان ماه 1396

تاریخ برگزاری : 1396/08/22 لغایت 1396/08/25 مهلت ثبت نام : 1396/03/23 لغایت 1396/04/21

نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات سیستان و بلوچستان زاهدان- بهمن 1396

تاریخ برگزاری : 1396/11/27 لغایت 1396/11/30 مهلت ثبت نام : 1396/08/22 لغایت 1396/11/10

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1397 / Overseas Sales Agents List - 2018

تاریخ برگزاری : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29 مهلت ثبت نام : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29

تقویم نمایشگاه های داخلی سال 1396

تاریخ برگزاری : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29 مهلت ثبت نام : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29