نمایشگاهها

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت - مهرماه 1397

تاریخ برگزاری : 1397/07/21 لغایت 1397/07/24 مهلت ثبت نام : 1397/02/01 لغایت 1397/04/20

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو - آبان ماه 1397

تاریخ برگزاری : 1397/08/21 لغایت 1397/08/24 مهلت ثبت نام : 1397/02/15 لغایت 1397/05/21

ششمین نمایشگاه صنعت خودرو، قطعات، موتوسیکلت، نیروی محرکه، ... استان کردستان -سنندج- شهریور 97

تاریخ برگزاری : 1397/06/05 لغایت 1397/06/08 مهلت ثبت نام : 1348/10/11 لغایت 1348/10/11

نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته، موتوسیکلت، اسکوتر و ... استان مازندران - ساری

تاریخ برگزاری : 1397/11/16 لغایت 1397/11/19 مهلت ثبت نام : 1397/02/22 لغایت 1397/10/30

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1397 / Overseas Sales Agents List - 2018

تاریخ برگزاری : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29 مهلت ثبت نام : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29