نمایشگاهها

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت - مهرماه 1397

تاریخ برگزاری : 1397/07/21 لغایت 1397/07/24 مهلت ثبت نام : 1397/02/01 لغایت 1397/04/20

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو - آبان ماه 1397

تاریخ برگزاری : 1397/08/21 لغایت 1397/08/24 مهلت ثبت نام : 1397/02/15 لغایت 1397/05/21

نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته، موتوسیکلت، اسکوتر و ... استان مازندران - ساری

تاریخ برگزاری : 1397/11/16 لغایت 1397/11/19 مهلت ثبت نام : 1397/02/22 لغایت 1397/10/30

تقویم نمایشگاه های داخلی سال 1397

تاریخ برگزاری : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29 مهلت ثبت نام : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1397 / Overseas Sales Agents List - 2018

تاریخ برگزاری : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29 مهلت ثبت نام : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29