ثبت نام در نمایشگاه

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1397 / Overseas Sales Agents List - 2018

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1397 / Overseas Sales Agents List - 2018


تاریخ برگزاری : چهارشنبه 01 فروردین 1397 لغایت چهارشنبه 29 اسفند 1397
مهلت ثبت نام : چهارشنبه 01 فروردین 1397 لغایت چهارشنبه 29 اسفند 1397
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران